CPP – CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

Karpatská 8, Košice 04001, Slovensko

+421 902 759 724

Číslo stánku: 57

Stručná charakteristika:

Centrum poradenstva a prevencie je školským poradenským zariadením, ktoré poskytuje poradenstvo v osobnostnom, sociálnom, vzdelávacom, kariérovom vývine, ako aj v oblasti prevencie závislostí a negatívnych prejavov správania.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice