Evanjelické gymnázium J. A. Komenského

Škultétyho 10, Košice 040 01, Slovensko

+421 55 681 56 11

Typ školy: Gymnázium

Číslo stánku: 28

Stručná charakteristika:

Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského poskytuje možnosť 5-ročného bilingválneho slovensko – anglického štúdia pre absolventov 8.ročníka, resp. 9.ročníka ZŠ a 5.ročníka ZŠ. V škole sa bilingválne vyučuje matematika, biológia, geografia, dejepis a evanjelické a. v. náboženstvo v rozsahu stanovenom učebným plánom. Maturitnú skúšku majú žiaci možnosť absolvovať aj ako odbornú štátnu jazykovú skúšku. Ich jazykové schopnosti nielen v anglickom, ale aj v ďalších cudzích jazykoch sú dostatočné na to, aby mohli absolvovať štúdium na zahraničných vysokých školách, na ktoré každoročne nastupuje väčšie percento našich absolventov. Okrem tradičných foriem na vyučovacích hodinách vzdelávanie prebieha aj formou širokej škály exkurzií. Žiaci majú možnosť na pôde školy sa zúčastniť odborných prednášok a besied s významnými predstaviteľmi vedeckého, kultúrneho, spoločenského, náboženského a politického života. Zabezpečujeme pre nich návštevy hodnotných kultúrnych podujatí.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice