Gymnázium Park mládeže

Park mládeže 5, Košice 04001, Slovensko

+421 55 633 54 70

Typ školy: Gymnázium

Číslo stánku: 27

Stručná charakteristika:

Vzdelávanie na našej škole je zamerané na to, aby žiak nadobudol všeobecný základ vzdelania a kľúčové kompetencie pre vlastnú profiláciu. Kladieme dôraz na uplatnenie v praxi, osobný a sociálny život symbiózou tradičných a inovatívnych vyučovacích metód. Poslaním našej školy je všeobecné vzdelanie, príprava na štúdium na vysokej škole a pre prax, výchova adaptabilných ľudí s pozitívnym prístupom k životu. Zmyslom gymnázia je vybaviť žiakov systematickým poznávaním, aby sa profesijne a osobnostne rozvíjali a to aj širokou ponukou mimoškolskej záujmovej činnosti. V školskom roku 2023/2024 poskytujeme vzdelávanie v troch študijných odboroch: 2 triedy klasického štúdia, z toho jedna s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka 2 triedy bilingválne štúdium (slovensko-španielske) 5-ročné štúdium 1 trieda bilingválne štúdium (slovensko-anglické) 5-ročné štúdium V maturitnom ročníku je žiakom umožnená štátna jazyková skúška zo španielskeho a anglického jazyka.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice