Gymnázium Poštová

Poštová 9, Košice 04252, Slovensko

+421 55 622 4917

Typ školy: Gymnázium

Číslo stánku: 29

Stručná charakteristika:

Sme školou s vyše 50-ročnou tradíciou v poskytovaní kvalitného všeobecného vzdelávania zameraného predovšetkým na prípravu pre štúdium na univerzitách, čo potvrdzuje dlhodobé umiestnenie školy v TOP 3 rebríčka gymnázií INEKO. Ponúkame štúdium v štyroch zameraniach: s rozšíreným vyučovaním matematiky, s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov a všeobecné. Venujeme pozornosť prírodným vedám, spoločenským vedám aj cudzím jazykom. Dôraz kladieme na všestranný rozvoj žiakov, podporu ich talentu nielen vo vyučovacom procese, ale aj v krúžkovej, projektovej, mimoškolskej a dobrovoľníckej činnosti. Vďaka našej bohatej spolupráci s partnerskými školami v zahraničí sme získali akreditáciu na Erasmus a mobility sú príležitosťou pre všetkých našich žiakov aj učiteľov. Žiaci dosahujú mimoriadne výsledky v národných a medzinárodných súťažiach a projektoch a neskôr úspešne študujú na domácich aj zahraničných univerzitách.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice