Gymnázium Trebišovská

Trebišovská 12, Košice 04011, Slovensko

+421 910 89 7952

Typ školy: Gymnázium

Číslo stánku: 33

Stručná charakteristika:

Škola ponúka 5-ročné bilingválne štúdium v anglickom jazyku, 4-ročné a 8-ročné štúdium. Za najväčšiu devízu našej školy považujeme to, že sme škola s ľudskou tvárou. Zameraná na osvojovanie si nielen hard skills, ale predovšetkým soft skills. Škola, ktorá sa na svojom webovom sídle hrdí, i v praxi riadi myšlienkou – Školu netvorí budova, ale ľudia a vzájomné vzťahy medzi nimi. Typickým znakom práce so žiakmi na našom gymnáziu je snaha o prepojenie výchovnej a vzdelávacej zložky, dôraz na osobnostný rozvoj žiakov, na dobré interpersonálne vzťahy a na motiváciu k pozitívnemu prístupu k životu. Hodnoty našej školy: dobro – krása – pravda, sloboda a zodpovednosť konania, reflexia skúseností, kritické a kreatívne myslenie, zvedavosť a láska k učeniu pre seba, spolupráca – spolupatričnosť, úcta k overeným faktom, úcta k dohodnutým pravidlám, pozitívna edukácia, radosť z učenia a učenia sa, duševné a fyzické zdravie, tolerancia k inakostiam, participatívnosť v riadení školy..

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice