Evanjelické gymnázium J. A. Komenského

Exnárova 8, Košice 040 01, Slovensko

+421 903 775 152

Typ školy: Konzervatórium

Číslo stánku: 48

Stručná charakteristika:

História Konzervatória Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice siaha do roku 1992, Za tridsať rokov prešla škola výrazným rozvojom a dnes už možno hovoriť o najväčšom plnoodborovom konzervatóriu na Slovensku so zastúpením odborov Hudba, Spev, Hudobnodramatické umenie (HDU) a Tanec, ktoré poskytuje vzdelanie talentovaným žiakom bez rozdielu národnosti, rasy, či prostredia z ktorého pochádzajú. Škola zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces žiakov vysoko kvalifikovanými a odborne erudovanými, väčšinou mladými, ale aj skúsenými pedagogickými zamestnancami O kvalite školy svedčia dosiahnuté individuálne a kolektívne úspechy študentov, pozitívne ohlasy verejnosti ako aj stály záujem o vystúpenia umeleckých telies školy a ich prizývanie na oficiálne vystúpenia pri príležitosti významných udalostí na rôznych úrovniach. Na škole pôsobí okrem Symfonického orchestra, Ľudový orchester, Komorný orchester, Folkband, Jazzový orchester, Rocková kapela a Dievčenský zbor Tempo.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice