Prešovská univerzita v Prešove

Ul. 17. novembra 15, Prešov 08001, Slovensko

+421 517 56 3110

Typ školy: vysoká škola

Číslo stánku: 8

Odbory:

 • prírodovedný
 • humanitný
 • umelecký
 • ekonomický

Fakulty:

 • Filozofická fakulta
 • Gréckokatolícka teologická fakulta
 • Fakulta humanitných a prírodných vied
 • Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
 • Pedagogická fakulta
 • Pravoslávna bohoslovecká fakulta
 • Fakulta športu
 • Fakulta zdravotníckych odborov
 • Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín

Stručná charakteristika:

Prešovská univerzita v Prešove je verejnou vysokou školou a v rámci komplexnej akreditácie si obhájila status univerzity a svoje doterajšie zaradenie medzi univerzitné vysoké školy. Univerzita ponúka širokú škálu študijných programov, pričom mnohé z nich sú na Slovensku ojedinelé. Študijné odbory a programy sú rozdelené do rôznych podskupín, ku ktorým patria pedagogické vedy, humanitné vedy, spoločenské a behaviorálne vedy, masmediálna komunikácia, ekonómia a manažment, vedy o neživej prírode, vedy o živej prírode, nelekárske zdravotnícke vedy, osobné služby. Univerzita vytvára priestor pre prípravu kvalifikovaných odborníkov a zároveň rozvíja tvorivé a kritické myslenie, učenie, porozumenie a podnecuje osobnú angažovanosť. Osobitnú pozornosť venuje študentom so špecifickými potrebami a zároveň aj nadaným študentom. Študentskú či absolventskú prax môžu realizovať aj v zahraničí napr. v rámci programu Erasmus+.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice