SAIA, n. o. - Slovenská akademická informačná agentúra

Sasinkova 10, Bratislava 81220, Slovensko

+421 55 200 09 87

Číslo stánku: 17

Stručná charakteristika:

Slovenská akademická informačná agentúra – SAIA, n. o. je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Medzinárodnú akademickú a vedeckú spoluprácu podporuje poskytovaním informácií o možnostiach štúdia v zahraničí, existujúcich štipendiách a grantoch študentom, doktorandom, učiteľom a výskumným pracovníkom. Na základe zmluvy s MŠVVaŠ SR ( Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) administratívne zabezpečuje štipendijné programy, ktoré podporujú mobility zo Slovenska do zahraničia a cudzincov na Slovensko: Národný štipendijný program, CEEPUS – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá, Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní a štipendijné pobyty na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice