Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, Košice 04180, Slovensko

+421 940 618 767

Typ školy: vysoká škola

Číslo stánku: 2

Odbory:

  • prírodovedný
  • humanitný

Fakulty:

  • Lekárska fakulta
  • Prírodovedecká fakulta
  • Právnická fakulta
  • Fakulta verejnej správy
  • Filozofická fakulta

Stručná charakteristika:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe. Hlavným poslaním Univerzity je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte, podľa európskych trendov v tejto oblasti, Boloňskej deklarácie a ďalších dokumentov. Univerzita napĺňa toto poslanie rozvojom harmonickej osobnosti, jej vedomostným rozkvetom, vzostupom múdrosti a tvorivosti v človeku. Univerzita vedie študentov k tolerancii, ku schopnosti kritického a nezávislého spôsobu myslenia, k zdravému sebavedomiu a národnej hrdosti. Univerzita poskytuje služby verejnosti šírením poznania prostredníctvom výskumu a vývoja, podporou regionálnych a národných aktivít a umožnením ďalšieho vzdelávania občanov. Univerzita prispieva k rozvoju kultúry a vzdelanosti národov.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice