Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2, Trnava 91701, Slovensko

+421 33 55 65 111

Typ školy: vysoká škola

Číslo stánku: 4

Odbory:

  • humanitný
  • prírodovedný

Fakulty:

  • Fakulta masmediálnej komunikácie
  • Fakulta prírodných vied
  • Filozofická fakulta
  • Fakulta sociálnych vied
  • Fakulta zdravotníckych vied
  • Inštitút manažmentu

Stručná charakteristika:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je moderná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ktorá sa vyznačuje jedinečnou skladbou študijných programov, má pomerne stabilný záujem uchádzačov o štúdium a rozvíja vedu a výskum v humanitných, spoločenských a prírodných vedách. Rozširuje medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými vysokými školami a inštitúciami v súlade so stratégiou internacionalizácie, nadväzuje a upevňuje vzťahy so slovenskými vysokými školami, výskumnými ustanovizňami, regionálnymi inštitúciami, snaží sa o dobré väzby s podnikateľským zázemím regiónu i Slovenska.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice