Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Komenského 73, Košice 04181, Slovensko

+421 915 986 723

Typ školy: vysoká škola

Číslo stánku: 5

Odbory:

 • prírodovedný
 • humanitný

Akreditované študijné programy:

 • Bezpečnosť krmív a potravín
 • Kynológia
 • Veterinárna sestra
 • Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
 • Pohoda a ochrana zvierat
 • Trh a kvalita potravín
 • Farmácia
 • Hygiena potravín
 • Všeobecné veterinárske lekárstvo
 • Doktorandské študijné programy

Stručná charakteristika:

UVLF v Košiciach je výskumnou univerzitou uznávanou na Slovensku aj v medzinárodnom priestore. Poskytuje vysokokvalitné vzdelanie s praktickým uplatnením absolventov na porovnateľnej medzinárodnej úrovni v oblasti veterinárskeho a farmaceutického vzdelávania vyplývajúce z vlastných výsledkov vedy. Vysokokvalitné vzdelávanie poskytuje na základe najnovších poznatkov vedy a tvorivej činnosti podporených moderným materiálno-technickým vybavením. UVLF v Košiciach ako súčasť európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru má poslanie rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice